۹ اشتباه در زبان بدن

اگر از اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) رنج می برید ، این احتمال وجود دارد که شما سبک “بسته” زبان بدن را در پیش بگیرید. این بدان معنی است که نحوه حمل خود به دیگران می گوید که می خواهید تنها بمانید. همچنین به این معنی است که در موقعیت های اجتماعی مضطرب و عصبی به نظر می رسید.