وقتی زندگی از کنترل خارج می شود چه باید کرد؟

تصمیمات زیادی وجود دارد که باید در طول روز بگیرید. خواه تصمیم می گیرید چه لباسی بپوشید، چه فعالیت هایی را انجام دهید، یا کدام افراد را ببینید، زندگی تقریباً در هر لحظه شامل تصمیم گیری مداوم است.