۲۰ دقیقه وقت برای تهیه لیست عادت های مالی خود بگذراید

چرا باید ۲۰ دقیقه وقت بگذارید تا لیستی از عادتهای مالی را که می خواهید شکل دهید تهیه کنید طبق تحقیقات دانشگاه دوک ، عادتها حدود ۴۵٪ از رفتارهای روزانه ما را تشکیل می دهند. مهم نیست که اهداف بزرگتر شما چه هستند، ایجاد عادات همسویی با آنها برای دستیابی به آنها یکپارچه است. این برای پول شما نیز پیش می رود.