نوشته ای برای پدر آسمانی

حرف از مردی که می شود فقط یک کلمه در ذهنت تداعی می شود، پدر. حرف از معرفت که می شود پدر تداعی می شود. حرف از کوه  و تکیه گاهت که می شود، پدر یادت می آید. از داشته هایت می گویند یادت می آید که هرچه داری از پدر است. برای هرکسی پدر بهترین قهرمان اوست، امان از وقتی که حس میکنی پدرت قهرمان تر است. و حرف از نبودن که می شود بازهم پدر تداعی می شود ….