آیا به همه چیز بیش از حد فکر می کنید؟

در هر مقطع از زندگی ، ممکن است افکار خود را به گونه ای هدایت کنیم که درک ما را از همان شرایط از روشن و آفتابی به تاریکی و طوفانی تغییر دهد. به عنوان مثال ، از اولین قرار ملاقات بگیرید. یک دقیقه ، ممکن است