چگونه مباحث کلاسی را دوست داشته باشیم؟

متنفر بودن به هر حال یک کلمه قوی است. اما موارد خاصی وجود دارد که شما را چنان ناراحت می کند که “نفرت” بهترین و شاید تنها راه برای توصیف چنین احساساتی است.مشکل بحث در کلاس یا حداقل در تجربه من این است که ساختار آنها ضعیف است. در واقع ، آنها به هیچ وجه شبیه بحث و گفتگو نیستند.درعوض ، آنها معمولاً چیزی مانند سناریوهای زیر را دنبال می کردند: