۹ خواب رایج و معنای آنها (بررسی روانشانسی خواب)

 تحلیل و تعبیر خواب علوم ناقصی هستند. موضوع تعبیر خواب سالهاست که مورد توجه بوده و دلایل خوبی هم دارد. در گذشته و منابع پیش تر ما ابن سیرین و سایر علما نسبت به تعبیرخواب، کتاب هایی نوشته اند .