با این همه خبر بد چگونه روحیه خود را حفظ کنیم؟

بعضی از آنها ما را کلا بهم میریزند و بعضی هم باعث می شوند حتی دست از کار بکشیم. بعضی از این خبرها ممکن است آنقدر در روحیه ما تاثیر بگذارند که حتی به سمت ایجاد کار و فعالیت جدید نرویم اما تقصیر ما چیست که این همه خبر بد می شنویم؟! …